Puhe valtuustossa vuoden 2020 kolmannesta osavuosikatsauksesta

Julkaistu:

9.12.2020

Koronaepidemia on sävyttänyt koko meneillään olevaa vuotta. Tämä vuosi ei näin ollen ole täysin verrattavissa viime vuoteen, ns. normaalivuoteen. Pandemian vaikutukset tulevat heijastumaan kaupungin toimintaan ja talouteen myös tulevina vuosina.

Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden vuosikate ja tilikauden tulos ovat kuitenkin toteutumassa koronaepidemiasta huolimatta talousarviossa arvioitua parempina, johtuen valtion kunnille myöntämistä merkittävistä kompensaatioista.

Tämän hetken tiedon mukaan vuodelle 2021 valtion kompensaatioiden taso kunnille on  laskemassa huomattavasti kuluvan vuoden tasosta, johon tulee varautua.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluissa menojen arvioidaan ylittyvän 6,9 milj. euroa johtuen koronasta aiheutuneista kuluista. Tulojen arvioidaan alittuvan 5,7 milj. eurolla, koska koronan aiheuttama asiakasmäärien kasvu on vaikuttanut tuloihin negatiivisesti. Menolisäystä vähentää erikoissairaanhoidon ennustettu 6,1 milj. euron alitus. Terveydenhuollon kuluvan vuoden hoitoviive tulee näkymään seuraavina vuosina lisääntyvänä hoidon tarpeena sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Suuri haaste tulee olemaan myös sosiaalisten ongelmien kasvu ja työttömyyden lisääntyminen.

Työllisyys

Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 11,8 prosenttia, kun se vastaavana aikana vuosi sitten oli 7,5 prosenttia.Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksien ennustetaan nousemaan 24,8 milj. euroon, mikä ylittää 6,8 miljoonalla eurolla talousarviossa arvioidun.

Vuoden 2021 alusta alkavalta työllisyyden kuntakokeilulta odotetaan paljon. Sen odotetaan aktiivisten työllistämis- ja kuntouttamistoimenpiteiden avulla vaikuttavan aiempaa tehokkaammin työttömien henkilöiden työllistymiseen ja työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten ensin pysähtymiseen ja sitten myös laskuun.

Tulostavoitteet

Koronaepidemialla on ollut merkittäviä lisähaasteita asetettujen tulostavoitteiden  toteutumiselle. Edellisten vuosien tapaan vain noin puolet asetetuista tavoitteista on toteutumassa. On kuitenkin tärkeää erotella, mikä johtuu koronasta ja mikä muu asia on vaikuttanut, että tavoite ei ole toteutunut.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sen lisäksi, että toimialat esittävät kattavat tiedot tulostavoitteiden toteuttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä, raportointiin on sisällytettävä näin poikkeuksellisena aikana koronaepidemian aiheuttamat vaikutukset ja lisähaasteet tulostavoitteen toteuttamiseen.

Ajankohtaiset tarkastuslautakunnan seuraamat asiat

Espoossa terveysasemien toimintaa muutettiin koronaepidemian vuoksi siten, että kiireettömiä aikoja on ollut tarjolla vähemmän sekä lääkärin vastaanottotoiminnassa että suun terveydenhuollossa kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Supistetun palvelutoiminnan vuoksi terveyspalveluihin on syntynyt patoutunutta kysyntää. Tilanne on syksyn kuluessa heikentynyt merkittävästi erityisesti suun terveydenhuollossa. Vasta myöhemmin nähdään, mitä seuraamuksia hoitoviiveellä on ollut ja tulee pidemmällä aikavälillä olemaan hoitoon pääsyn viivästyessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ikääntyneiden tehostetun palvelusuunnitelman helmikuussa tänä vuonna. Valvonta koostuu palveluntuottajan omavalvonnasta, sekä ennakoivista suunnitelmallisista ja reaktiivisista valvontatoimenpiteistä. Valvontaa toteutetaan yhdenmukaisesti sekä kaupungin omiin että ostopalvelukoteihin.

Valitettavasti korona-aikana kaupungin suorittama valvonta on perustunut paljon puhelinsoittoihin. Tällöin on vaikea arvioida todellista tilannetta, esimerkiksi hoivakodin ilmapiiriä, ulkoilua, liikuntaa ja muuta aktiivisuutta. Myös omaisten palaute on jäänyt vähäisemmäksi, koska vierailut ovat joko kokonaan peruttu tai huomattavasti vähentyneet.

Tarkastuslautakunta korostaa, että tehostetun palveluasumisen valvontaa jatketaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Lisää julkaisuja

20.5.2021

Puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-,

20.5.2021

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Valtuustokysymys Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen

20.2.2021

Hoidossa vai jonossa – tuoko sote tähän parannusta?

Terveyspalvelujen saatavuutta on parannettava Espoossa. Jonossa odottamisen sijaan ihmisten on päästävä hoitoon. Nyt laki edellyttää, että kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja